Splošna določila

Splošni pogoji poslovanja in program posameznega potovanja / turističnega aranžmaja (v nadaljevanju: program) so sestavni del ponudb in dogovorov oz. pogodbe o organiziranju potovanja / turističnega aranžmaja, ki jo skleneta Midgard, šport in turizem, d.o.o., Pševo 36, 4000 Kranj (v nadaljevanju: organizator) in tretjimi osebami, ki se prijavijo na posamezen turistični aranžma (v nadaljevanju: potnik). Program vsebuje navodila za potovanje in vse ostale podatke, ki jih za potrdilo o potovanju zahteva 884. člen Obligacijskega zakonika. V primeru nasprotja med določili splošnih pogojev poslovanja in določili posameznega programa, velja določilo, navedeno v programu (pogodba o organiziranju potovanja).

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma preko interneta naročil aranžma. Z določili Splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.midgard.si oziroma na katerikoli drugi spletni strani, kjer Midgard, šport, vodništvo in turizem, d.o.o. kot organizator posreduje svoje storitve na internetu, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Prijava

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma preko elektronske pošte, pisno ali preko telefona. Ob prijavi ali najkasneje 30 dni pred potovanjem (če ni pri določem programu navedeno drugače) organizator in potnik skleneta pogodbo o organiziranju potovanja, ki velja tudi kot potrdilo o potovanju in vsebuje točne podatke o določenem programu, ali pa se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni.

Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve s strani organizatorja.

Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter vplačati prijavnino (akontacijo). Če potnik ob prijavi ne navede pravilnih oz. točnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava je veljavna z dnem, ko potnik vplača prijavnino (akontacijo) in organizatorju dostavi podpisan izvod pogodbe.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili teh Splošnih pogojev o potnikovi odpovedi potovanja.

Plačilo

Za dan plačila se šteje dan, ko organizator prejme plačilo na svoj transakcijski račun. Prijavnina (akontacija) je določena za vsako potovanje posebej in znaša 20 % celotne cene, če ni drugače navedeno v programu potovanja. Preostali znesek potnik plača najkasneje 30 dni pred potovanjem, če ni drugače navedeno v programu potovanja. V primeru, da preostalega dela cene potovanja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal potovanje in ga zadenejo posledice teh Splošnih pogojev o potnikovi odpovedi potovanja. Pravočasna in pravilno vplačana prijavnina (akontacija) jamči potniku pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih oz. pod pogoji, določenimi s programom, udeležbo oz. prosto mesto na izbranem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Cene

Cene potovanja so določene s programom potovanja, ter veljajo od dneva objave programa. Organizator si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z Obligacijskim zakonikom in drugimi veljavnimi predpisi v RS. O morebitni spremembi cene potovanja organizator potnika obvesti najkasneje 20 dni pred odhodom. Potnik ima pravico, da v primeru več kot 8 % povišanja cene odstopi od pogodbe brez povrnitve škode in ima pravico dobiti nazaj tisto, kar je plačal organizatorju potovanja. Organizator lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, na kraju samem. V tem primeru organizator ne nastopa kot organizator oz. posrednik, temveč zgolj v vlogi informatorja. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini). Storitve, ki so vključene v ceno, so navedene pri vsakem objavljenem programu posebej.

Dodatne možnosti

Organizator lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aražmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

Posebne storitve

Posebne storitve so storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če v programu ni določeno drugače. Če je treba storitev plačati šele med samim potovanjem, jo potnik praviloma doplača vodji potovanja, v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je to storitev mogoče med potovanjem opraviti.

Potni dokumenti in zdravstveni predpisi

Potnik je dolžan organizatorju ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja, zlasti podatke, potrebne za vozovnice, rezervacije nastanitev ter listine, ki so potrebne za prehod čez mejo. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni oz. netočni podatki povzročijo zamudo, nepredvidene oz. dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške ostalim udeležencem potovanja potnik sam, pod pogojem, da je organizator potnike v programu potovanja ali na drug način pravočasno obvestil o zahtevah ustreznih predpisov. Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan organizator na to potnike opozoriti v programu potovanja. Če potnik kljub temu ne izpolnjuje pogojev za vstop v državo, organizator ne odgovarja za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje. Vizum lahko uredi tudi organizator, če je to navedeno v programu. V primeru, da so v programu navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo (rumeno knjižico) z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Organizator ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, do katere bi prišlo zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa ali programa, na katerega se je prijavil, ali zamolčanosti bolezni potnika, kakor tudi za stroške, povezane s tem, če je bil o tem pravočasno obveščen. Potnik se zavezuje nositi vso škodo, ki bi nastala organizatorju s tem, ker ni izpolnil svojih obveznosti.

Izguba dokumentov

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanje ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika agencije. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

Vreme

Morebitne navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato organizator ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

Pravica potnika, da v celoti ali delno odstopi od pogodbe

Potnik ima pravico do pisne odpovedi preko elektronske pošte ali preko telefona. V tem primeru ima organizator pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če v posameznem programu ni navedeno drugače ali če ni bilo drugačnega pisnega dogovora med stranko in organizatorjem, potem velja:

  • do 31 dni pred odhodom: organizator zadrži prijavnino (akontacijo),
  • 30 do 15 dni pred odhodom: organizator zadrži 75% celotne cene,
  • odpoved 14 dni ali manj pred odhodom: organizator zadrži celotno (100%) ceno aranžmaja.

 

Navedena višina stroškov zaradi odpovedi potovanja ne velja za strošek  nakupa letalskih vozovnic ter za storitve kupljene preko rezervacijskih sistemov kot so: hoteli, najem avtomobila, transferji, razne vstopnice ali vstopnine, trajektne prevoze, vizume in povabilna pisma. Vsako izmed navedenih storitev, ki jih organizator pred odpovedjo že potrdi in plača, je stranka dolžna strošek, ki je organizatorju s tem nastal, povrniti.

Ob odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi organizator potovanja. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se smatra, kot da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik na svojo željo prekine potovanje s pisno izjavo o prekinitvi. V tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine oziroma skupne cene za potovanje (ne delno ne v celoti). Če potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oz. ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe, sklenjene z agencijo organizatorja, lahko potnik spremeni potek potovanja samo s soglasjem predstavnika organizatorja in potnik je odgovoren za morebitne stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

Pravica organizatorja, da odstopi od pogodbe oz. do spremembe programa

Organizator si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico odstopiti od pogodbe najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov praviloma 6 (šest) oseb. Organizator si pridržuje pravico popolnoma ali delno odstopiti od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, če nastopijo pred izvajanjem ali med izvajanjem programa izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za organizator pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na potovanje zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere organizator ne more vplivati), brez posebne odškodnine. Organizator ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potovanjem. V primeru, da organizator potovanje odpove, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. Organizator ne odgovarja za zamude prevoznih sredstev (letala, vlaki, ladje), kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale posledično. V primeru, da stanje na kraju samem organizatorju ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko organizator namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

Reklamacije oz. pritožbe

Če so bile storitve iz pogodbe o organiziranju potovanja opravljene nepopolno ali nekvalitetno, lahko potnik vloži pisno reklamacijo v roku dveh mesecev po končanem potovanju. V primeru, da potnik rok za vložitev reklamacije zamudi, organizator le-te vsebinsko ne obravnava, saj potnik z zamudo roka izgubi pravico do uveljavljanja reklamacij. Potnik mora v najkrajšem mogočem času organizatorju potovanja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izpolnjevanjem pogodbe opazi na kraju samem. Potnik mora reklamaciji priložiti ustrezne dokaze o dejanskem stanju, na podlagi katerega svoj zahtevek uveljavlja. Če po krivdi organizatorja ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev.

Potnik mora v najkrajšem mogočem času izvajalcu storitev, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnemu predstavniku organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izpolnjevanjem pogodbe opazi na kraju samem. Pogoj je, da je o tej obveznosti in posledicah, ki zaradi neizpolnitve te obveznosti nastanejo za uveljavljanje poznejših zahtevkov, potrošnik pisno obveščen pred odhodom na potovanje, vzpostavitev stikov z osebo, ki sprejema pritožbe, pa organizator ali prodajalec potrošniku omogoči na dostopen in enostaven način. Ob morebitni pritožbi mora organizator potovanja, prodajalec ali lokalni predstavnik organizatorja ali prodajalca, če obstaja, v najkrajšem mogočem času narediti vse potrebno za odpravo pomanjkljivosti.

Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potrošnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja sorazmerno znižanje cene po končanem potovanju. Če sta obseg ali kakovost opravljenih storitev bistveno odstopala od obsega ali kakovosti storitev, ki sta bila določena v potrdilu ali pogodbi o potovanju, je potrošnik upravičen do vračila vsega vplačanega zneska. V obeh primerih se mora potrošnik organizatorju potovanja oziroma prodajalcu pritožiti pisno v dveh mesecih po končanem potovanju. Zahteva za znižanje cene ali vračilo vplačanega zneska ne vpliva na potrošnikovo pravico, da zahteva povrnitev škode.

Glede reševanja zahtevkov potrošnika iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo roki po določbah 39. člena ZVPot.

Organizator oziroma prodajalec ali lokalni predstavnik organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, mora potrošniku, ki se med potovanjem znajde v težavah zaradi nepredvidljivih napak, ki niso povezane z zagotavljanjem pogodbenih storitev in jih je povzročila tretja oseba ali ki so posledica višje sile ali dogodka, ki ga kljub skrbnemu ravnanju ni bilo mogoče preprečiti, ponuditi takojšnjo pomoč.

Varstvo osebnih podatkov

Midgard, šport, vodništvo in turizem, d.o.o. vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z aktualnimi standardi in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, zlasti kot jih določata Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta; v nadaljevanju tudi »GDPR«) ter slovenska zakonodaja (vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).

Upravljavec osebnih podatkov je Midgard, šport, vodništvo in turizem, d.o.o., Pševo 36, 4000 Kranj, ki ga zastopa direktor, (v nadaljevanju: upravljavec oz. organizator).

Politika varovanja osebnih podatkov je podrobneje opisana v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani organizatorja www.midgrad.si.

Končna določila

V primeru spora med strankami je za vse spore stvarno pristojno sodišče v Kranju. V vseh cenah iz ponudbe organizatorja je že vključen davek na dodano vrednost v skladu z določili ZDDV.

 

Direktor Midgard, šport, turizem in vodništvo, d.o.o.